De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FAQ & Links

 • Heb ik altijd een vlaggenbrief nodig?

  Een vlaggenbrief is een soort identiteitsbewijs voor je pleziervaartuig dat bewijst dat je vaartuig is ingeschreven in het register van de pleziervaartuigen. Dan heb je ook het recht om de Belgische vlag te voeren.

  Een vlaggenbrief is verplicht als je vaart in in volle zee, buitenlandse wateren en de Belgische territoriale zee, de
  havens van de kust, de haven van Gent, de kanalen Oostende-Brugge en Zeebrugge-Brugge, het
  Belgisch gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen plus de Beneden-Zeeschelde.

  Een vlaggenbrief is enkel nodig voor pleziervaartuigen met een lengte van 2,5 meter tot en met 24 meter. Dus niet voor kajakken, gondels, kano's, waterfietsen, zeilplanken, of andere tuigen die kleiner zijn dan 2,5 meter en ook niet voor pleziervaartuigen langer dan 24 meter.

  Verder is er ook geen vlaggenbrief nodig voor een pleziervaartuig dat gebruikt wordt voor het vervoer van meer dan 12 betalende passagiers of voor zeehengelen met betalende passagiers aan boord. Dan heb je wel een zeebrief nodig.

 • Heeft een buitenlands schip toestemming nodig om activiteiten uit te voeren op het Belgische deel van de Noordzee?

  Voor buitenlandse schepen of bedrijven bestaat een speciale procedure om een vergunning te krijgen voor hydrografische en/of oceanografische activiteiten, dit wordt een 'diplomatic clearance' of kortweg 'dipclear' genoemd. Meer info: FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Internationaal Transportbeleid, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel.

 • Hoe vraag ik een vlaggenbrief aan?

  Een vlaggenbrief kan je aanvragen via onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Die hebben hiervoor een online applicatie op hun website: www.mobilit.fgov.be 

 • Kan ik met een schip tot aan de windmolens op de Noordzee varen?

  Dat kan, maar hou er rekening mee dat er een veiligheidsafstand is vastgesteld van 500 meter. Geen enkel vaartuig mag de windmolens dus dichter dan 500 meter naderen.

  Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor vaartuigen die vooraf toelating hebben gekregen van de kustwacht, zoals de werkschepen van de windmolenexploitant, vaartuigen met een controleopdracht, reddingsvaartuigen etc., die dus wel het windmolenpark mogen binnenvaren.  

  Als een vaartuig zonder toelating dichter bij de windmolens vaart en de veiligheidsafstand dus niet respecteert, is dat strafbaar. De Kustwachtcentrale (Maritiem Informatie Kruispunt en Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum)  wordt automatisch gealarmeerd wanneer een vaartuig het verboden gebied binnenvaart en ook de Scheepvaartpolitie wordt steeds op de hoogte gebracht.

   

 • Mag ik mosselen plukken aan het strand of in de haven?

  Neen, dat is bij wet verboden. Het is trouwens geen goed idee, want volgens een onderzoek van het Instituut voor Landbouw - en Visserij Onderzoek (ILVO) kan het eten van zelfgeplukte mosselen leiden tot maag - en darminfecties gezien er veel ziekteverwekkende microben inzitten. Ook blijkt dat er meer chemische stoffen zitten in 'wilde' mosselen op strandhoofden of kaaimuren dan in mosselen die je in de supermarkt koopt.

  Meer weten: http://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Pers-en-media/Alle-media/articleType/ArticleView/articleId/1815/Wild-geplukte-mosselen-op-Belgische-strandhoofden-en-kaaimuren-voldoen-niet-volledig-aan-voedingsnormen

   

 • Mag ik op zee een race of wedstrijd met jetski, powerboat, etc organiseren?

  Bij watersportactiviteiten in groep, dus ook wedstrijden, informeer bij FOD Mobiliteit en Vervoer of een vergunning nodig is. 

  Als de race of wedstrijd van publicitaire of commerciële aard is, dan moet je ook nog toelating vragen aan het Directoraat-Generaal (DG) Leefmilieu. DG Leefmilieu ziet toe op de regelgeving ter bescherming van het mariene milieu.

  Als de race of wedstrijd niet van publicitaire of commerciële aard is, dan heb je geen vergunning nodig van DG Leefmilieu, maar het is toch aangeraden om contact te nemen en na te gaan of het voorziene traject niet in een speciale zone voor natuurbehoud of speciale beschermingszone voor vogels ligt.

  Toelatingen moeten ruim op voorhand aangevraagd worden.

  Contact:
  DG Leefmilieu: Steven Vandenborre - 0032 (0)2/524 96 29 - steven.vandenborre@milieu.fgov.be
  FOD Mobiliteit en Vervoer: brandingsport@mobilit.fgov.be  

 • Mag ik warrelnetten gebruiken om te vissen op het strand?

  Neen, dat is verboden. De Vlaamse regering heeft op 13 maart 2015 beslist dat het gebruik van warrel - en kieuwnetten bij recreatieve visserij niet langer toegestaan is. Zowel onder als boven de laagwaterlijn mag je die niet langer gebruiken.

  Warrelnetten worden rechtop in het water gezet en kunnen tot tientallen meters lang zijn. Ze bestaan uit hele fijne draadjes, waardoor vissen met de kieuwen achter het net blijven hangen en verstrikt geraken. Jaarlijks waren er echter ook tientallen bruinvissen die in zulke netten vastraakten. Ze konden niet meer naar boven zwemmen om adem te halen en verdronken zo.

  In sommige kustgemeentes was het daarom al langer verboden om warrelnetten te gebruiken, maar de regels waren niet overal gelijk. Daardoor kon er nogal eens verwarring onstaan. Nu is vissen met een warrel - of kieuwnet langs de hele Belgische kust verboden. Hobbyvissers mogen wel nog altijd fuiken, korren of platnetten gebruiken.

 • Mag je een fles met een boodschap (flessenpost) in zee gooien?

  Nee, het is verboden afval in zee te gooien, dus mag je ook geen fles in zee gooien!

  Het internationale MARPOL-Verdrag inzake verontreiniging door scheepvaart verbiedt het. Dit verdrag gaat over lozingen van afval of andere materie dat voortvloeit uit de normale werking van schepen. Bijlage V van het MARPOL-Verdrag gaat over vuilnis afkomstig van schepen. Onder ‘vuilnis’ wordt begrepen alle voedsel en huishoudelijk afval, met uitzondering van verse vis en delen daarvan, die afkomstig zijn van de normale werking op een schip. Het is overal verboden om kunststoffen (plastiek) in zee te gooien.

  De Noordzee is bovendien aangewezen als ‘bijzonder gebied’, wat betekent dat er een algemeen lozingsverbod is voor vuilnis. Voedselresten mogen alleen buiten de 12-mijlszone worden geloosd. Ook in de nationale wetgeving gelden er beperkingen. Afval of andere materie in zee storten is verboden in de hele zeegebieden (Wet marien milieu). ‘Storten’ betekent het zich opzettelijk ontdoen in zee van afval of andere materie vanaf schepen.

  Dit verbod geldt niet voor as van verbrande menselijke lijken, niet-verwerkte vis, visafval en bijvangst van vissersvaartuigen, baggerspecie en inerte materialen van natuurlijke oorsprong (zoals rotsblokken, zand en grind).

  Op grond van het Kustreglement is het bovendien verboden om enige vaste of vloeibare, verontreinigende stof uit te storten in de territoriale zee. Het is ook verboden om afbraak- en afvalresten, wrakken, wrakstukken of dergelijke voorwerpen achter te laten op het openbare domein en om volledig verwaarloosde vaartuigen in de havens te laten liggen.(© VLIZ – De Grote Rede)

 • Mag je zogenaamde "rode diesel" voor pleziervaartuigen gebruiken?

   

  Neen, volgens Belgische én Europese wetgeving is het gebruik van rode gemerkte dieselolie ten strengste verboden.

 • Vondsten in zee moeten gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen. Hoe zit dat precies?

  De gouverneur van West-Vlaanderen is ontvanger van het cultureel erfgoed onder water. Dat wil zeggen dat vondsten verplicht moeten gemeld worden aan de gouverneur. Hij neemt dan de vondsten op in een elektronisch register en maakt een onderzoeksrapport op over de vondst met voorstellen rond eventuele maatregelen, …

  Op www.vondsteninzee.be vind je alle informatie. Via dezelfde website kan je vondsten melden en het register raadplegen. De gouverneur werkt hiervoor samen met het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed en met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

 • Waar kan ik de Berichten aan Zeevarenden (BAZ) vinden?

  Kijk hiervoor op de website van de Vlaamse Hydrografie. Je kan de publicaties per post bestellen of je kan ze na afspraak afhalen aan het onthaal van afdeling Kust. In de BAZ verschijnt recente informatie, die voor de scheepvaart van belang kan zijn, met aanvullingen en correcties op de zeekaart. Het gaat bijvoorbeeld om data en tijdstippen van de schietoefeningen van het leger, gegevens over nieuwe boeien die op zee uitgelegd zijn, info over recent bekende wrakken en obstakels, ….

 • Waar kan ik terecht met vragen over de nodige documenten voor mijn vaartuig?

  Voor zulke vragen, richt je je best tot onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD-) Mobiliteit en Vervoer. 
  Algemeen telefoonnummer FOD Mobiliteit en Vervoer:  +32 (0)2 277 31 11 of mail naar info@mobilit.fgov.be 

  Meer info op: Pleziervaart | FOD Mobiliteit (belgium.be) 

   

   

 • Waarom mag je meeuwen niet voederen?

  Het is niet nodig om meeuwen te voederen. Ze hebben voedsel genoeg. Als meeuwen voortdurend door de mens gevoederd worden, gaan ze zelf niet meer op zoek naar voedsel. Ze pikken vuilniszakken kapot waardoor de straten er vuil bij liggen en ongedierte aantrekken. Daken, auto’s en voetpaden worden ook vuil door de uitwerpselen van meeuwen. Meeuwen durven ook weleens voedsel uit handen van mensen komen ‘pikken’ wat gevaarlijk kan zijn, zeker voor kleine kinderen.

  Wist je dat het zelfs bij wet verboden is om meeuwen te voederen? Als je het toch doet, riskeer je in de meeste kustgemeentes een fikse geldboete.

 • Wat mag ik (niet) als ik op het strand ga vissen?

  Je wilt graag gaan vissen op het strand, maar je weet niet wat mag en niet mag?

  Hou rekening met de volgende regels:
   •platte ingegraven netten en kartennetten moeten een maaswijdte van minstens 70 mm hebben
   •warrelnetten en kieuwnetten zijn verboden (zowel beneden als boven de laagwaterlijn)

  Let op: in veel kustgemeenten geldt een lokaal politiereglement!

  Nog vragen? kijk op de website van onze kustwachtpartner Dienst Zeevisserij of mail naar inspectie.zeevisserij@lv.vlaanderen.be

 • Wat moet ik weten om te mogen varen op zee?

  Op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer vind je het vademecum voor de pleziervaart. Daarin staat alles wat je als pleziervaarder moet weten over vergunningen, vlaggenbrieven, stuurbrevetten, de adressen waar je die documenten kunt krijgen en nog veel meer nuttige informatie en tips.
  Download het vademecum.

  Ook de brochure 'Wijzer op het water' is een aanrader. Naast de verplichte reglementaire voorschriften voor pleziervaarders, vind je er ook een uitgebreide reeks aanbevelingen en tips, die meestal uit de praktijk van ervaren waterrecreanten komen. De brochure is tot stand gekomen door een constructieve samenwerking binnen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (afdeling Scheepvaartbegeleiding en afdeling Kust) met de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Scheepvaartpolitie en de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

  Download "Wijzer op het water" of vraag een (gratis) papieren exemplaar aan door een email te sturen naar eva.descamps@mow.vlaanderen.be .