De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

MAiDEN interview

MAritime Information Data Exchange Network  

Locatie

Verenigde Staten
US

Op 1 maart 2018 is het MAiDEN-project officieel van start gegaan. Het secretariaat Kustwacht is hier ook bij betrokken. Maar wat houdt dit project nu precies in? Wij gingen ons licht opsteken bij Sarah Maes, Yves Maekelberg en Gwen Gonsaeles, die alledrie meewerken aan dit project, als voorzitters van verschillende werkpakketten.

Sarah Maes is beleidsmedewerker Noordzee bij de gouverneur van West-Vlaanderen en heeft al nauw samengewerkt met verschillende kustwachtpartners, ondermeer bij de herziening van het noodplan Noordzee. Yves Maekelberg bouwde als projectingenieur bij de afdeling Scheepvaartbegeleiding ervaring op in dossiers zoals SafeSeaNet en Imdate en is gepokt en gemazeld in het hele EU-gebeuren. Gwen Gonsaeles was tien jaar aan de slag bij het agentschap MDK en werkt nu als juridisch adviseur bij het secretariaat Kustwacht. Ze is gespecialiseerd in maritiem recht en zeerecht.

Kan je in een notendop samenvatten wat MAiDEN is?
Yves
: “MAiDEN staat voor MAritime Information Data Exchange Network en moet zorgen voor een vlottere informatie-uitwisseling binnen de Kustwachtcentrale. We hebben voor dit project subsidies gekregen van Europa en hebben twee jaar de tijd om het tot een goed einde te brengen.”

Wie werkt hier allemaal aan mee?
Sarah
: “Vijf kustwachtpartners werken hiervoor samen: het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Defensie, Douane, Scheepvaartpolitie en het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit. De diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen en het secretariaat Kustwacht zorgen voor de nodige ondersteuning.”

Hoe is dit project tot stand gekomen?
Gwen
: “Daarvoor moeten we een sprong in de tijd maken: we schrijven 2006 en op het kabinet van de minister van de Noordzee wordt onderhandeld over de oprichting van een structuur Kustwacht. Die moet alle overheidsdiensten met bevoegdheid op zee, zowel Vlaams als federaal, verenigen onder één koepel. Op 5 juli 2007 is het zover en wordt het samenwerkingsakkoord Kustwacht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In dat samenwerkingsakkoord zijn verschillende doelstellingen opgenomen, waaronder de creatie van één geïntegreerde kustwachtcentrale bestaande uit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK).”

Wat doet zo’n kustwachtcentrale dan eigenlijk?
Yves
: “Het MRCC bestond al van voor het samenwerkingsakkoord Kustwacht en staat in voor de veiligheid of ‘safety’ op zee en coördineert reddingsoperaties. Het MIK werd ingehuldigd op 12 september 2007 en zorgt voor de beveiliging of ‘security’ op zee. Operatoren van de marine, de scheepvaartpolitie en de douane werken er nauw samen om illegale activiteiten op te sporen. De twee centra werken uiteraard al sinds 2007 samen.”

Hoe zal dit MAiDEN-project de samenwerking ten goede komen?
Gwen
: “Omdat alles altijd beter kan, werd in 2016 een studie uitgevoerd over mogelijke koppelingen van data- en communicatienetwerken tussen het MRCC en het MIK. Dat leidde tot enkele nuttige voorstellen voor verbetering. In maart 2017 publiceerde het Europese agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME) een ‘call for proposals’, een oproep tot het indienen van projectvoorstellen. Dit was voor ons de ideale gelegenheid om subsidies te verkrijgen voor de praktische uitwerking van enkele verbetervoorstellen.

Zo’n projectvoorstel is waarschijnlijk niet in één-twee-drie gemaakt?
Sarah
: “Inderdaad, dit is niet zo eenvoudig. Het secretariaat Kustwacht heeft hierin de leiding genomen. Zij waren de ideale kandidaat om de coördinatie van het projectvoorstel op zich te nemen dankzij hun neutrale positie en expertise. Het was een serieuze uitdaging om alle belangen af te stemmen, maar ze zijn er in geslaagd een gedegen voorstel op tafel te leggen.

Kan je eens toelichten wat dit projectvoorstel inhield?
Yves
: “Concreet willen we de informatie-uitwisseling vlotter laten verlopen, zelfs automatisch waar dat kan, en we concentreren ons op vier punten:

  • de creatie van een Multifunctional Display Platform in het MRCC en in het MIK plus een koppeling tussen beide;
  • het uitwerken van een kustwacht informatie systeem en de koppeling tussen databases op het MIK en het MRCC;
  • elektronisch uitwisselen van drift- en zoekpatronen;
  • een efficiënte raadpleging van schip, lading en reisinformatie.

We hebben een projectstructuur op poten gezet en dienden ons voorstel in op 15 juni 2017 bij de Europese Commissie.”

Wat was het verdict?
Gwen
: “Eind 2017 kregen we goed nieuws: ons project was aanvaard en de toegekende subsidies bedragen ongeveer 750.000 euro. De startdatum werd vastgelegd op 1 maart 2018 en het project loopt over twee jaar.”

Hoe gaat het nu verder?
Yves
: “Voor wat, hoort wat; zo gaat het gezegde. Dat is ook hier het geval. Subsidies van Europa krijg je niet zomaar. Er hangen heel wat voorwaarden aan vast en we moeten op regelmatige basis rapporteren. We kunnen - ietwat oneerbieding misschien- stellen dat een heuse 'papiermolen' in gang wordt gezet. Daarom hebben we een projectcoördinator aangesteld die het overzicht moet behouden. DG Scheepvaart neemt die rol op zich. Verder zijn de taken verdeeld over drie werkpakketten.”

Wat is jullie rol in dit project?
Sarah
: “Ik heb de leiding over het eerste werkpakket dat alle administratieve aspecten bundelt. Dat gaat van het opmaken van een kwaliteitsplan, over de rapportage naar Europa tot het bijhouden van de gepresteerde uren.”
Yves: “Ik ben voorzitter voor het tweede pakket, namelijk de technische uitwerking van de vier verbetervoorstellen die we eerder vernoemden. Omdat de focus van dit project eerder technisch is, zullen de resultaten van dit werkpakket ook meteen de meest zichtbare zijn.”
Gwen: “Ik ben verantwoordelijk voor het derde werkpakket, de juridische onderbouw van het ganse project en het uitschrijven van een ontwerpovereenkomst voor informatie-uitwisseling.”

Een hele boterham dus.
Sarah
: “Als voorzitters van de drie werkpakketten staan we er gelukkig niet alleen voor. We kunnen rekenen op een aantal werkgroepen waaraan experten van de betrokken kustwachtpartners deelnemen en ook het secretariaat Kustwacht.”

Werken hier nog andere partijen aan mee?
Yves
: “Omdat ook wij als kustwachtpartners niet alle wijsheid in pacht hebben, hebben we twee externe adviseurs onder de arm genomen. De belangrijkste uitdaging situeert zich op ICT-vlak, met name de procedures om informatie uit te wisselen. Gezien de technische uitvoering daarvan geen sinecure is, is hiervoor een consultant aangesteld. Bovendien moeten we rekening houden met de aard van de informatie (safety en security), en legt Europa strikte richtlijnen op. Daarnaast is er ook nog een zogeheten quality advisor, die eventuele risico’s tijdig signaleert en die ervoor moet zorgen dat we alle deadlines halen.”

Wat is er ondertussen al gebeurd?
Gwen
: “De eerste maanden zijn achter de rug en we hebben niet stilgezeten. We hebben afspraken gemaakt met Europa over de verplichte rapportage en het MAiDEN- project kreeg een huisstijl toegemeten met eigen logo. We hebben een tijdslijn uitgezet voor het eerste jaar en ook een kwaliteitsplan uitgeschreven. Om te besluiten met een ander gezegde: “Goed begonnen is half gewonnen!”