De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

FAQ & Links

 • Waar vind je windmolenparken in het Belgische deel van de Noordzee? Hoever staan die van de kust?

  De windmolens van C-Power (het eerste windmolenpark dat werd gebouwd op het Belgische deel van de Noordzee) bevinden zich op de Thorntonbank, ongeveer 30 kilometer uit de kust voor Oostende.

  De windmolens van Belwind bevinden zich op een afstand van maar liefst 46 kilometer van de kust ter hoogte van Zeebrugge, op de Bligh bank.

  De windmolens van Northwind bevinden zich op de Lodewijkbank (Bank zonder naam) op 37 kilometer voor de kust van Oostende.  

 • Wat is de Exclusieve Economische Zone?

  De Exclusieve Economische Zone grenst aan de territoriale wateren. De EEZ bestaat uit de wateren boven de zeebodem, de zeebodem zelf en de ondergrond. In de EEZ heeft de kuststaat rechten om bepaalde activiteiten uit te oefenen zoals wetenschappelijk onderzoek, opwekking van energie (bv. windmolenparken), visserij, bouw van kunstmatige eilanden, … In de Noordzee hebben de verschillende kuststaten de afbakening van EEZ’s vastgelegd in verdragen.De EEZ van België omvat het deel van de Noordzee waarvan de buitengrens wordt bepaald door een lijn bestaande uit segmenten die de volgende, in coördinaten uitgedrukte punten, verbindt, in de volgorde zoals hieronder aangegeven:
  1. 51°16'09" N02°23'25" O
  2. 51°33'28" N 02°14'18" O
  3. 51°36'47" N 02°15'12" O
  4. 51°48'18" N 02°28'54" O
  5. 51°52'34,012" N 02°32'21,599" O
  6. 51°33'06" N 03°04'53" O

  Meer lezen over het werkingsgebied van de Kustwacht.

 • Wat is het Belgisch Continentaal Plat?

  De wet van 13 juni 1969 zegt als volgt: Het continentaal plat duidt de zeebedding en de ondergrond aan van de onder water gelegen gebieden die aan de kust aansluiten maar die buiten de territoriale wateren liggen.

  Meer lezen over het werkingsgebied van de Kustwacht.

 • Wat wordt juist bedoeld met territoriale zee?

  Met territoriale zee, territoriale zone of territoriale wateren worden de wateren bedoeld vanaf een bepaalde basislijn tot een bepaalde afstand waarin een land zelf wetten kan bepalen en rechtspraak uitoefenen. Volgens het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties bedraagt de maximale territoriale zone 12 zeemijl (iets meer dan 22 kilometer), gemeten vanaf de laagwaterlijn. Dit is ook in België zo.

  Opgelet: dit wil niet zeggen dat België schepen toegang kan verbieden tot zijn territoriale wateren, hier geldt namelijk nog altijd ‘het recht van vrije doorgang’. Schepen kunnen dus vrij doorvaren, maar moeten zich wel houden aan de bepalingen van de kuststaat, zoals het verbod tot lozen van olie of vissen zonder vergunning.

  Meer lezen over het werkingsgebied van de Kustwacht.