De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 09.03.23

  Gezocht: collega voor de dienst Marien Milieu (locatie: Maritiem Informatie Knooppunt (MIK) Zeebrugge) bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

   

  Word jij binnenkort operator voor milieucontroles op zee in het kloppend hart van het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge? Het MIK zorgt voor de maritieme beveiliging en controleert of de wetgeving op zee wordt nageleefd. Het MIK vormt samen met het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) de kustwachtcentrale. De kustwachtcentrale waakt samen met de vaartuigen, helikopters en het toezichtvliegtuig van de kustwachtpartners over de Noordzee.

  Word jij de ogen en oren voor de controle van de naleving van de milieureglementering in onze zeegebieden? Je neemt daarbij geregeld deel aan controleoperaties op zee.

  Onderstaande wervingsprocedure zal gebruikt worden om deze boeiende functie van Inspecteur Milieuhandhaving bij Marien Milieu - Zeebrugge in te vullen. De dienst Marien Milieu biedt een gevarieerde en boeiende job vol uitdaging met voldoende actie op het terrein. Als inspecteur zal je toezicht houden op milieuhinder en milieuhandhaving en bied je ondersteuning aan onze partners (Scheepvaartpolitie, Douane, Defensie en FOD Mobiliteit).

  Solliciteren kan nog tot 15/3!

  Inspecteur Leefmilieu Oost- & West-Vlaanderen (m/v/x) - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Selor, selectiebureau van de overheid

  #oneocean #onehealth

 • 03.03.23

  In het kader van het Belgisch voorzitterschap van het European Coast Guard Functions Forum (ECGFF) organiseerden Frontex en de Belgische Scheepvaartpolitie, met ondersteuning van het secretariaat Kustwacht, een workshop van 28 februari tot en met 2 maart. Met zo’n 100 deelnemers uit verschillende Europese landen, interessante uiteenzettingen, een panelgesprek en talrijke mogelijkheden om expertise uit te wisselen en te netwerken, was deze eerste workshop van de reeks al een succes te noemen.

 • 20.09.22

  Aan het einde van de 13e plenaire zitting van het European Coast Guard Forum (ECGFF), die van 5 tot 7 september 2022 in Split werd gehouden, heeft België de rol van voorzitter overgenomen van Kroatië.

  Onze Belgische voorzitter Piet Pieters en Vlaamse voorzitter Nathalie Balcaen en Piet Pieters ontvingen de Europese vlag tijdens de ceremonie en wisselden informatie uit over de organisatie van dit belangrijke event.

  Dit forum is een uniek en uitstekend instrument dat ons in staat stelt informatie uit te wisselen, ‘best practices’ en ‘lessons learned’ te delen, te leren van gezamenlijke oefeningen, gezamenlijk oplossingen te bedenken en obstakels te overwinnen, kortom onze banden aan te halen met de kustwachtorganisaties van de Europese lidstaten. 

  De Belgische kustwacht organiseert in het komende jaar verschillende activiteiten:

  • een workshop samen met Frontex/the European Border and Coast Guard Agency. Dit is belangrijk in het kader van een gemeenschappelijk beleid rond onder andere bootvluchtelingen.
  • een workshop samen met EMSA (European Maritime Safety Agency) die een heel breed scala aan topics behandelt met betrekking tot maritieme duurzaamheid, beveiliging, en wat de Europese Green Deal betekent voor de maritieme wereld.
  • een bijeenkomst van de werkgroep Cyber Security om dieper in te gaan op alles met betrekking tot digitale veiligheid bij mogelijke cyberaanvallen.
  • de oefening "COASTEX 23" in samenwerking met EFCA (European Fisheries Control Agency).
  • een plenaire conferentie in samenwerking met DG MARE (Directorate General Maritime Affairs and Fisheries) om de resultaten van alle workshops op strategisch niveau te bespreken en Belgische cases toe te lichten zoals de nood aan een zeesleper bij stormomstandigheden en de nood aan extra ogen in de lucht voor Search & Rescue. 

   Op die manier, zullen de deelnemers ons veelzijdige land en onze 11de provincie de Noordzee beter leren kennen.

   

 • 16.06.22

  Van 30 mei tot 2 juni 2022 heeft het Belgische luchttoezichtvliegtuig een internationale zending uitgevoerd naar Bretagne in Frankrijk. Het vliegtuig is eigendom van en wordt beheerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), en wordt in België veelvuldig ingezet in het kader van de Kustwacht. Ook internationale missies staan op de agenda. Het doel van deze zending was tweeledig: het vliegtuig nam deel aan een internationale oefening voor de detectie van chemische verontreiniging en controleerde met de sniffer sensor de luchtuitstoot van schepen aan de grens van de Emission Control Area (ECA) op de navolging van de internationale emissieregelgeving die is vastgelegd in de zogenaamde MARPOL Annex VI .

  Meer weten? https://odnature.naturalsciences.be/

 • 06.10.21

  Op 1 oktober gaf Ulrike Vanhessche, secretaris van de kustwacht, samen met Commandant Kurt De Winter van Defensie en Hoofdcommissaris Henk Soulliaert van de Scheepvaartpolitie, een toelichting aan de 4de Cyclus van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie in de Marine basis te Zeebrugge. Na de theoretische voormiddag, bracht men een bezoek op het patrouillevaartuig Pollux van Defensie. Als kers op de taart kon de groep het nieuwe vaartuig (SPN01) van de Scheepvaartpolitie bewonderen, die aangemeerd lag langs de Pollux.

 • 16.09.21

  Je bent visionair, hebt interesse in de Noordzee en draagt duurzaamnheid en ecologie hoog in het vaandel?
  Dan ben jij de ideale kandidaat om deel uit te maken van de nieuwe werkgroep van de Think Tank North Sea!

  Alle informatie op thinktanknorthsea.be 

 • 02.08.21

  Dinsdag 13 juli ondertekenden Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee, Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, en Kristof Audenaert, voorzitter van de Zoneraad van Hulpverleningszone 1, een partnerovereenkomst in verband met pollutiebestrijding op zee. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de kustwachtpartners dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, de Civiele Bescherming en de Hulpverleningszone 1 (regio Brugge-Oostende) verder versterkt. Deze diensten staan in voor het bestrijden van vervuiling op zee, in zeehavens, binnenwateren en op stranden. Het akkoord omvat een snellere en efficiëntere inzet van de middelen via een gezamenlijk beheer van het materiaal vanuit één centrale locatie en de realisatie van een gedeeld actieplan.
   

  Het betreft een win-win samenwerking voor de drie partners, die elk hun aanvullende verantwoordelijkheden, middelen en expertise hebben. Zo staat de Dienst Marien Milieu in voor het bestrijden van vervuiling op zee. De Civiele Bescherming focust op vervuiling in zeehavens en binnenwateren. De Hulpverleningszone, bijgestaan door de Civiele Bescherming, staat in voor bestrijden van verontreiniging van stranden.

  Door de partnerovereenkomst ontstaat er een optimale samenwerking op het terrein en een betere benutting van het gespecialiseerde materiaal en het interventiepersoneel en dus voor een verhoging van de capaciteit om het hoofd te bieden aan pollutie-incidenten op het water.

  Het Belgisch gedeelte van de Noordzee is slechts 3.500 km² groot, maar is één van de drukst bevaren en geëxploiteerde zeegebieden ter wereld. Iedere dag passeren ongeveer 400 schepen in onze wateren. Er vinden ook veel belangrijke economische activiteiten plaats zoals o.a. de windmolenparken, zandontginning en visserij. Al deze elementen verhogen het risico op vervuiling.

  Het laatste grote scheepsongeval op zee was het ongeluk met het schip Flinterstar dat in 2015 zonk. Maar dit betekent niet dat er geen incidenten meer plaatsvinden. Jaarlijks ontvangt de wachtdienst van de Dienst Marien Milieu bijna 300 meldingen van incidenten op zee, waarvan een honderdtal in de Belgische wateren. In 2020 waren er twee botsingen tussen schepen voor onze kust, gelukkig zonder zware gevolgen. De meeste incidenten hebben slechts een geringe impact op het milieu.

  Ondanks een continue verhoging van de veiligheid op zee kan een ramp niet uitgesloten worden. Daarom dient ons land over voldoende capaciteit, materieel en getraind interventiepersoneel te beschikken, zodat we onze verplichtingen op internationaal niveau kunnen nakomen, zoals bepaald door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de afspraken vastgelegd in het Bonn Akkoord.
   
  Sinds 2019 wordt het pollutiebestrijdingsmateriaal opgeslagen in een loods van de Dienst Marien Milieu in Zandvoorde. Het team van de Dienst Marien Milieu, bijgestaan door mecaniciens van de Hulpverleningszone 1, zorgt voor het onderhoud ervan. Dit materieel omvat verschillende systemen voor de mechanische recuperatie en het oppompen van drijvende olievlekken, opslagtanks op zee,… Ook dispergeermiddelen en sproeisystemen zijn beschikbaar wanneer een chemische behandeling van de vervuiling nodig blijkt.

  De verschillende diensten kunnen van het gestockeerde materieel gebruik maken voor de uitoefening van hun opdrachten. Oefeningen worden regelmatig georganiseerd om efficiënter om te kunnen springen met het materieel. Zo zijn er in 2021 acht oefeningen gepland, onder andere rond pollutiebestrijding in de windmolenparken. Eén van deze oefeningen is ook in samenwerking met Nederland, om voorbereid te zijn op een eventuele grensoverschrijdende vervuiling.
   
  De partnerschapsovereenkomst biedt niet alleen een kader voor nauwere samenwerking tussen de drie partners, maar voorziet ook in de ontwikkeling van een visie op een gezamenlijk aankoopbeleid en de gecombineerde inzet van de beschikbare middelen. Deze visietekst moet tegen 1 februari 2022 aan de bevoegde ministers overhandigd worden.

  Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Dat moeten we goed beschermen. Dat doen we onder meer met bestrijden van luchtvervuiling en door zwerfvuil uit de zee te halen. Maar een ongeluk is snel gebeurd. Zeker op één van de drukste zeegebieden ter wereld. Dan moet er snel ingegrepen worden. Voortaan bundelen de bevoegde diensten de krachten: vanuit één gezamenlijke uitvalsbasis in Zandvoorde, met één operationele cel en met één plan van aanpak staan ze klaar om uit te rukken indien nodig. Zo kan eventuele vervuiling bij een incident snel en efficiënt worden bestreden.”
   
  Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “De bestrijding van verontreiniging op zee, in havens en op stranden is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Civiele Bescherming, de brandweer en de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid. Met de overeenkomst die we vandaag ondertekenden, engageren we ons om de middelen en de expertise van deze partners efficiënt in te zetten. Zo pakken we samen de verontreiniging in en aan de Noordzee aan. Dankzij de goede samenwerking tussen de Hulpverleningszone en de Civiele Bescherming kan het materiaal van de Dienst Marien Milieu snel en doeltreffend worden ingezet bij milieu-incidenten.”

 • 08.04.21

  Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)  kreeg in 2020 minder noodoproepen binnen voor interventies op zee. Het MRCC is een onderdeel van onze kustwachtpartner agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en eén van de twee pijlers van de kustwachtcentrale.

  Statistieken tonen aan dat een groot deel van de oproepen die bij het MRCC binnenkomen, gaat over incidenten met pleziervaartuigen. Technische problemen zoals pannes van motoren of batterijproblemen kunnen bij de start van het vaarseizoen zeker opduiken. In 2020 kende het aantal noodoproepen een daling. Tegenover de 376 noodoproepen in 2019, kwamen er 283 binnen in 2020. Een deels verklarende factor kan het tijdelijke verbod door corona op pleziervaart zijn. Het vaarseizoen kwam toen iets later op gang, pas vanaf juni, en de bijhorende oproepen kwamen later binnen dan de voorbije jaren.

  www.agentschapmdk.be

 • 06.04.21

  Iedereen heeft ze wel al op straat of in de berm zien liggen: mondmaskers. Die belanden via de wind, beekjes en rivieren al snel in zee. Daar kunnen ze 450 jaar aanwezig blijven. Bovendien vormen ze een gevaar voor dieren die de maskers als voedsel aanzien of erin verstrikt geraken. Onze kustwachtpartner Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid doet daarom opnieuw een oproep: verlies je mondmasker niet, waar je ook bent!

 • 31.03.21

  Onderwatergeluid is een onderbelichte, maar ernstige bedreiging voor het marien leven. Op 30 maart stelde minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne de resultaten voor van het onderzoek naar de maatregelen die de scheepvaartsector kan nemen om onderwatergeluid te beperken. Dit onderzoek toont aan dat er een set van mogelijkheden is om de emissie van continu onderwatergeluid aanzienlijk te verminderen. Voor marien leven, van garnaal tot walvis, zou dit een wereld van verschil zijn. Bovendien zouden veel van deze maatregelen ook op andere vlakken voordelig zijn. Ze kunnen immers naast het onderwatergeluid ook het energieverbruik en de emissie van luchtvervuiling van het schip verminderen.

  Lees meer op de website van onze kustwachtpartner FOD Volksgezondheid- Directoraat Generaal Leefmilieu