De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Organisatie

Locatie

Verenigde Staten
US

De Kustwacht kan opgesplitst worden in twee grote delen: een operationeel luik en een administratief luik. De Kustwacht bestaat uit drie administratieve onderdelen die elkaar aanvullen: het beleidsorgaan, het overlegorgaan en het secretariaat.

 

Beleidsorgaan

Het beleidsorgaan coördineert de samenwerking tussen de verschillende diensten. Verder formuleert dit orgaan ook voorstellen en adviezen voor de bevoegde ministers en voor de federale en Vlaamse regering.

In het beleidsorgaan zetelen de afdelingshoofden of algemeen directeurs van de verschillende kustwachtpartners. Het voorzitterschap wordt afgewisseld tussen een Vlaamse ambtenaar, mevrouw Nathalie Balcaen (administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) en een federale ambtenaar, de heer Piet Pieters (adviseur-generaal bij het Nationaal Crisiscentrum).

 

Overlegorgaan

Het overlegorgaan onderzoekt dossiers en verzamelt informatie voor het beleidsorgaan. Om bepaalde dossiers verder te voor te bereiden kan het overlegorgaan ook werkgroepen oprichten.

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen is voorzitter van dit overlegorgaan. Verder bestaat dit onderdeel van de Kustwacht uit een afgevaardigde van elk van de kustwachtpartners. Deze afgevaardigden zijn bijvoorbeeld ingenieurs, wetenschappers, juristen, operationele mensen, of nautische experten. Zij beschikken over de nodige praktische kennis om gegevens te verzamelen en dossiers voor te bereiden voor het beleidsorgaan.

 

Secretariaat

Het secretariaat is de motor van de Kustwacht en coördineert de activiteiten, zowel op administratief als op operationeel vlak. Zo organiseert het secretariaat vergaderingen of biedt het ondersteuning bij het opstellen van noodplannen in samenwerking met de verschillende kustwachtpartners. Het secretariaat doet beleidsvoorbereidend werk en is het contactpunt voor zusterorganisaties in het buitenland.

Bovendien kan het grote publiek bij het secretariaat terecht voor een antwoord op alle mogelijke vragen over de Noordzee. Het motto is: één vraag, één oplossing. Bij elke vraag die het secretariaat ontvangt, wordt de juiste partner gecontacteerd op zoek naar een passend antwoord of een geschikte oplossing.

Het secretariaat van de Kustwacht is gevestigd in het gebouw van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende.

 

.