De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Mag je een fles met een boodschap (flessenpost) in zee gooien?

Nee, het is verboden afval in zee te gooien, dus mag je ook geen fles in zee gooien!

Het internationale MARPOL-Verdrag inzake verontreiniging door scheepvaart verbiedt het. Dit verdrag gaat over lozingen van afval of andere materie dat voortvloeit uit de normale werking van schepen. Bijlage V van het MARPOL-Verdrag gaat over vuilnis afkomstig van schepen. Onder ‘vuilnis’ wordt begrepen alle voedsel en huishoudelijk afval, met uitzondering van verse vis en delen daarvan, die afkomstig zijn van de normale werking op een schip. Het is overal verboden om kunststoffen (plastiek) in zee te gooien.

De Noordzee is bovendien aangewezen als ‘bijzonder gebied’, wat betekent dat er een algemeen lozingsverbod is voor vuilnis. Voedselresten mogen alleen buiten de 12-mijlszone worden geloosd. Ook in de nationale wetgeving gelden er beperkingen. Afval of andere materie in zee storten is verboden in de hele zeegebieden (Wet marien milieu). ‘Storten’ betekent het zich opzettelijk ontdoen in zee van afval of andere materie vanaf schepen.

Dit verbod geldt niet voor as van verbrande menselijke lijken, niet-verwerkte vis, visafval en bijvangst van vissersvaartuigen, baggerspecie en inerte materialen van natuurlijke oorsprong (zoals rotsblokken, zand en grind).

Op grond van het Kustreglement is het bovendien verboden om enige vaste of vloeibare, verontreinigende stof uit te storten in de territoriale zee. Het is ook verboden om afbraak- en afvalresten, wrakken, wrakstukken of dergelijke voorwerpen achter te laten op het openbare domein en om volledig verwaarloosde vaartuigen in de havens te laten liggen.(© VLIZ – De Grote Rede)

Locatie

Verenigde Staten
US
Faq type: 
Wat mag (niet) aan zee ?